Էջ: 1 2 3 4 5 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար :


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 3-րդ  կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

«Իրավագիտություն» դասընթացի նպատակը ուսանողների ծանոթությունն է իրավական համակարգին,  իրավունքի ոլորտում գիտելիքների տիրապետմանը, որը մշակվել և կատարելագործվել է մարդկային    քաղաքակրթության կողմից և այսօր էլ անփոխարինելի դեր է կատարում ժամանակակից հասարակակն հարաբերությունների կարգավորման գործում: Այն հանդիսանում է ոչ իրավաբանական մասնագիտու   թյամբ ԲՈՒՀ-երում դասավանդվող պարտադիր առարկաներից մեկը: Առարկայի առաքելությունը առաջին հերթին սեփական իրավունքների ծավալը գիտակցող, օրինապահ ուսանող և քաղաքացի     ձևավորելն է, որը հետագայում մասնակից է դառնալու ամենատարբեր(քաղաքացիական, աշխատանքային, անձնական և այլն)իրավահարաբերությունների: 

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։


Էջ: 1 2 3 4 5 ()