Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսության համար (1-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»   մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»   մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն»   մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների  1-ին  կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում», «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» 3-րդ«Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» 2-րդ, «Ագրոէկոլոգիա», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» 3-րդ, «Սանիտարական փորձաքննություն»-2 «Անասնաբուժություն»-1, «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում»-2, «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» 1-ին  կուրսերի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», «Բույսերի պաշտպանություն», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն», «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա»,  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», «Դեղագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում»-1 և «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում»-2 մասնագիտությունների ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Սանիտարական փորձաքննություն» և «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսություններ համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» և «Ագրոէկոլոգիա»   մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: