Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտություն 3-րդ և «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա»մասնագիտությունների 3-րդ և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 4րդ, «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ, «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուծություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար 2-րդ կիսամյակ:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսույուն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոնոմիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների ուսանողների համար 2-րդ կիսամյակ:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ, «Ագրոէկոլոգիա»   մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա ուսուցման բակալավրի «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների 3-րդ, «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 4-րդ և «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա ուսուցման բակալավրի «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության առարկաին, քաղաքագիտության կատեգորիաներին ու մեթոդներին, քաղաքական մտքի ձեռքբերումներին, քաղաքական իշխանության էությունը, գործառույթներին, ռեսուրսներին, քաղաքական իշխանության արդյունավետությունը և լեգիտիմությունը, պետության հասկացությանը, գործառույթներինը ձվերին, քաղաքական վարչակարգերի տիպերին, կուսակցությունների դերին, գործառույթնրին, ընտրական համակարգերին, ՀՀ ընտրական համակարգի առանձնահատկություններին, լիդերության էությանը, քաղաքական կուլտուրա հասկացությանը, տիպերին, քաղաքական գաղափարախոսություններին, աշխարհաքաղաքականությանը, համաշխարհայնացման և այլ հարցերի:

Կրթական արդյունքները

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը  կունենա քաղաքագիտության հիմնական կատեգորաների, քաղաքական կյանքի օրենքների և օրինաչափութունների վերաբերյալ կայուն և հիմնավոր գիտելիքներ:


Ինքնուրույն աշխատանքի թեմաներ.Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» և «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: