Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության առարկաին, քաղաքագիտության կատեգորիաներին ու մեթոդներին, քաղաքական մտքի ձեռքբերումներին, քաղաքական իշխանության էությունը, գործառույթներին, ռեսուրսներին, քաղաքական իշխանության արդյունավետությունը և լեգիտիմությունը, պետության հասկացությանը, գործառույթներինը ձվերին, քաղաքական վարչակարգերի տիպերին, կուսակցությունների դերին, գործառույթնրին, ընտրական համակարգերին, ՀՀ ընտրական համակարգի առանձնահատկություններին, լիդերության էությանը, քաղաքական կուլտուրա հասկացությանը, տիպերին, քաղաքական գաղափարախոսություններին, աշխարհաքաղաքականությանը, համաշխարհայնացման և այլ հարցերի:

Կրթական արդյունքները

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը  կունենա քաղաքագիտության հիմնական կատեգորաների, քաղաքական կյանքի օրենքների և օրինաչափութունների վերաբերյալ կայուն և հիմնավոր գիտելիքներ:


Ինքնուրույն աշխատանքի թեմաներ.Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» և «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ, «Ագրոէկոլոգիա»  և «Անասնաբուժական սանտիարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Բույսերի պաշտպանություն» և «Ագրոնոմիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա ուսուցման բակալավրի «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 4-րդ, «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» և «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ և «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՀՀ+ՍՓ» և «ՖՎ+ՀՌԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  ՀԱԱՀ մագիստրատուրայի առկա ուսուցման բոլոր մասնագիտությունների առաջին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացի տևողությունը  15 ժամ է։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն:» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային ապրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն», «Կենսագործունեության անվտանգություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» և «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՊԳ», «ՀՇ», «ՏՓ» և «ԱԳ+ԳՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ, ՄՍՏ, ՄՏ, ՊՓ, ԿԱ, ԳԷ » մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: