Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)», «Հողաշինարարություն»  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ  կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» և «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ագրոբիզ­նե­սում» դասըն­թա­ցի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական և գործ­նական գիտելիքներ տեղեկատ­վական տեխնոլոգիաների և համակարգերի են­թա­­կա­ռուց­­վածքի մասին, ինչպես նաև տնտեսագիտական ոլորտի տեղե­կատ­վական տեխնոլո­գիաների և կիրառական ծրագրային միջոցների հետ աշխատելու ունակու­թյուններ:

Դասընթացի խնդիրներն են ուսանողների կողմից՝

  • տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների ստացումը՝ ինֆորմա­ցիոն տեխ­նո­լոգիաների ընտրության համար՝ տնտեսագիտական խնդիրների լուծման նպատակով,
  • ինֆորմացիոն գործընթացների իրականացման ծրագրային միջոցների ուսում­նա­սի­րումը,
  • համակարգչային տեղեկատվական համակարգերին վերաբերող հիմնական հասկա­ցու­թյուն­ների ուսուցանումը,
  • համակարգչային ցանցերի  և նրանց տեխնիկական ու ծրագրային ապա­հո­վում­ների վե­րա­բերյալ գիտելիքների ստացումը,
  • օֆիսային ծրագրերի միջոցով գործնական խնդիրների լուծման հմտություն­ների ձեռք­բերում:

    

    

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» և «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և Հարկում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» կրթական ծրագրերի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Մենեջմենթ (Կառավարում)»,  «Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների  3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Մենեջմենթ (Կառավարում)» մասնագիտության  3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների   համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ֆինանսներ», «Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: