Դասընթացը նախատեսված է < Անասնաբուժական>  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների 1 և 2րդ կիսամյակների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  մագիստրատուրայի «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնելոգիա»«Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տենոլոգիա», «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի ագրոնոմիական մասնագիտությունների   ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  բոլոր մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է բոլոր մասնագիտությունների 2-րդ  կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսա-տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի (1 և 2) կիսամյակ   ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Ագրոէկոլոգիա», «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Կենսագործունեության անվտանգություն», «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն»  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի մասնագիտությունների ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» և «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում», «Անասնաբուժություն», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» և «Ապահովագրական գործ» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» և «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Խմորման արտադրությությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում»«Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի տնտեսագիտական
«
Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում» «Ապահովագրական գործ»,«Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն», «Շուկայագիտություն /մարքեթինգ/», «Ագրոբիզնես» մասնագիտությունների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար