Էջ: () 1 2 3 4

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» և «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցման առկա և հեռակա ձևերի բոլոր մասնագիտությունների 1-ին կուրսի A-1 մակարդակ ունեցող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն», «Ապրանքագիտություն», «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է բոլոր ֆակուլտետների  1-ին կուրսի ուսանողների համար (A1 մակարդակ)։ Այն կիրառվում է առկա և հեռակա ուսուցման ձևերի բոլոր մասնագիտություններում:

Դասընթացը նախատեսված է ;«Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոէկոլոգիա», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատ-վություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  ճարտարագիտական և անասնաբուժական մասնագիտությունների  1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն մասագիտության Aմակարդակ ունեցող ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Պարենամթերքի փորձաքննություն, Տարա և փաթեթավորթւմ, Պաշտպանված գրունտ, Ագրարային քաղաքականություն մասնագիտությունների բակալավրիատի առաջի կուրսերի հաար

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատ-վություն», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ», «Կենսագործունեության անվտանգություն» և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն», «Անասնաբուժություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՀՇ», «ԳՏ»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն», «Անասնաբուժություն», «Գինու տեխնոլոգիա», «Ձկան տեխնոլոգիա»,  «Կաշի-մորթու տեխնոլոգիա»,  «Գյուղմեքենայացում»,  «Հացի տեխնոլոգիա» առկա, «Գինու տեխնոլոգիա», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» հեռակա   մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»,«Անտառտնտեսություն»,<<Ագրոնամիական>,<<Գյուղմեքենայացում>>, <<Կաթի տեխնոլոգիա>>, <<Հացի տեխնոլոգիա>>  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Էջ: () 1 2 3 4