Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Պարենամթերքի փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին, ինչպես նաև քոլեջի «Հողաշինարարություն» և «Մենեջմենթ (Կառավարում)» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաշինարարություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» և «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Անասնաբուժական և ճարտարագիտական մասնագիտությւոնների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն», «Ապրանքագիտություն», «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա», «Հողային ռեսուրսների կառավարում», «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրատեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում», «Կենսագործունեության անվտանգություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ», «Հողաշինարարություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժություն», «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսա-տեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է ;«Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոէկոլոգիա», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատ-վություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն», «Դեղագիտություն» և «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  ճարտարագիտական և անասնաբուժական մասնագիտությունների  1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է ագրոնօմիական և անասնաբուժական ֆակուլտետների՝ Aմակարդակ ունեցող ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։