Page: 1 2 3 4 5 ()

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» «ՍԱՈՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի  «ՍՓ», «ՍԱՈՓ»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ 2» մասնագիտությանի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ 2», «ԱԷ 2» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրո 1»,  մասնագիտության 1-ին կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ 1», «ՊՏ 1», «ՍԱ 1» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՏ 1», «ՍԱ 1» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթաց նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտություն 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

ՊԳՏ-2 ԲԱԿ ՀԵՌԱԿԱ

ԳՏ-2 ՀՏ-2 ԿՏ-2  ԲԱԿ․ ՀԵՌԱԿԱ

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ՍՓ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ, ԱԷ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ, ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Page: 1 2 3 4 5 ()