Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», ՍՓ և ԲՈՒԺ  մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»,«Բույսերի պաշտպանություն»,«Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա», «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Բուժ», «ՍՓ», «ԴԵՂ», «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների և քոլեջ «Մենենջմենթ»,  մասնագիտություն 1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԳՄ, ՀԲ»  և հեռակա «ԳՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների Դասախոսությունների  համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «ՃԵԿ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար :


Դասընթացը նախատեսված է առկա «ՀՇ-3, ԳՄ-5, ՃԵԿ-4» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների և Հեռակա  կուրսերի դասախոսությունների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ-4, ԱՏ-4, ԲԺ-2» մասնագիտությունների ուսանողների և Հեռակա ԱԷԿ-3 կուրսերի դասախոսությունների գործնական պարապմունքների համար(2րդ կիսամյակ)։


Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»   մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»   մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն»   մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Սանիտարիա և փորձաքննություն», «Անասնաբուժություն»  «դեղագիտություն» մասնագիտությունների  1-ին  կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն», «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա»,  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», «Դեղագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):