Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ, ՀԲ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀԲ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորաատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության ՔՈԼԵՋ-ի 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ): 2019-2020 ուսումնական տարի:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության ՔՈԼԵՋ-ի 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ): 2019-2020 ուսումնական տարի:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԱՄ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության ՔՈԼԵՋ 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ): 2019-2020 ուսումնական տարի:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՌԿ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար: 2019-2020 ուս տարի, 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՏՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՀՀ, ԱՄ, ՍՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ԳՏ, ԱՄ, ՀՌԿ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «ՊԳ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար, 2-րդ կիսամյակ

Առարկայի  նպատակն է ուսանողին հաղորդել գիտելիքներ պաշտպանված գրունտի  նշանակության, առավելությունների, առանձնահատկությունների, կառույցների տեսակների և դրանց ներկայացվող պահանջների մասին:  Գիտելիքներ են  հաղորդվելու նաև ջերմատների կառուցման տեղանքի ընտրության,  կառույցների չափերի, բարձրության, տեղակայման օպտիմալ չափորոշիչների, ինչպես նաև օգտագործվող շինանյութերի առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

 

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()