Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի մասնագիտությունների ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» և «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»,«Ագրոէկոլոգիա Եվ Անտառային Տնտեսության և Բնակավայրերի Կանաչապատում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է   Ագրոէկոլոգիա մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի տնտեսագիտական
«
Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում» «Ապահովագրական գործ»,«Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն», «Շուկայագիտություն /մարքեթինգ/», «Ագրոբիզնես» մասնագիտությունների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է  առկա և հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի (1-ին և 2-րդ կիսամյակ) ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին, ինչպես նաև քոլեջի «Հողաշինարարություն» և «Մենեջմենթ (Կառավարում)» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է ուսուցման առկա և հեռակա ձևերի բոլոր մասնագիտությունների 1-ին կուրսի A-1 մակարդակ ունեցող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն», «Ապրանքագիտություն», «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է բոլոր ֆակուլտետների  1-ին կուրսի ուսանողների համար (А 2)։ 

Դասընթացը նախատեսված է ;«Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոէկոլոգիա», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատ-վություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  ճարտարագիտական  մասնագիտությունների  1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է տեխնոլոգիական ֆակուլտետի Aմակարդակ ունեցող ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է Պարենամթերքի փորձաքննություն, Տարա և փաթեթավորթւմ, Պաշտպանված գրունտ, Ագրարային քաղաքականություն մասնագիտությունների բակալավրիատի առաջի կուրսերի հաար

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատ-վություն», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ», «Կենսագործունեության անվտանգություն» և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։